บทเรียนที่ 1ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล

บทที่ 1 ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล  


ความหมายของข้อมูล

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นคะแนนสอบวิชาภาษาไทย ราคาสินค้า จำนวนนักเรียนในโรงเรียน

 

ความหมายของการนำเสนอ

การนำเสนอ หมายถึง การสื่อสารเพื่อบอกเล่า หรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะทำให้ผู้รับสารรับทราบความคิดเห็น ความต้องการ เกิดความเข้าใจ และได้รับความรู้

 

วิธีการนำเสนอข้อมูล 

1. การนำเสนอด้วยวิธีจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม

 2. การนำเสนอด้วยวาจา หรือการพูดปากเปล่า

 3. การนำเสนอข้อมูลด้วยการนำโปรแกรมนำเสนอข้อมูลมาประยุกต์ใช้ 

เช่น โปรแกรม Microsoft PowerPoint


 

 

Scroll To Top