บทเรียนที่ 4 ปรับแต่งข้อความและพื้นหลัง

บทที่ 4 ปรับแต่งข้อความและพื้นหลัง


จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถสร้างข้อความ และเปลี่ยนข้อความให้มีลักษณะสวยงามได้

2.นักเรียนสามารถตกแต่งพื้นหลังของสไลด์ได้

ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มต้นตกแต่งสไลด์ หรือสร้างชิ้นงานในสไลด์ต่อๆไปนั้น เราจะมาเรียนรู้วิธีการแทรกสไลด์ตามภาพด้านล่างนี้

1.คลิก แท็บสไลด์

2.คลิกเมาส์ขวาในสไลด์ที่ต้องการทำซ้ำ แล้วเลือกคำสั่ง ทำซ้ำภาพนิ่ง (Duplicate Slide)  

3.นักเรียนจะได้สไลด์แผ่นใหม่ เหมือนสไลด์แผ่นเดิมทุกประการ 
การจัดรูปแบบข้อความ

ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มจัดรูปแบบข้อความหรือปรับแต่งสไลด์นั้น นักเรียนต้องเตรียมข้อมูลในการสร้างงานนำเสนอให้เรียบร้อยก่อนนะคะ

การพิมพ์ข้อความลงบนสไลด์ สามารถทำได้ 2 วิธี คือการพิมพ์ผ่านเค้าโครงสไลด์ (Slide Layout) และการพิมพ์ผ่านกล่องข้อความ (Text Box)


การพิมพ์ผ่านเค้าโครงสไลด์ (Slide Layout)

1.คลิกภายในกรอบข้อความบนเค้าโครงสไลด์

2.พิมพ์ข้อความตามต้องการ

การพิมพ์ข้อความผ่านกล่องข้อความ (Text Box)

1.คลิก แท็บแทรก (Insert) > คลิก ปุ่มกล่องข้อความ (Text Box)

2.คลิกเมาส์บนสไลด์ 1 ครั้ง > พิมพ์ข้อความตามต้องการ 


การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

นักเรียนสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้สวยงาม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอได้ ด้วยการใช้เครื่องมือในกลุ่มคำสั่งแบบอักษร (Font) ที่อยู่ใน แท็บหน้าแรก (Home) ดังรูป

โดยวิธีการกำหนดรูปแบบตัวอักษรมีวิธีการดังนี้

1.   เลือกข้อความ หรือกล่องข้อความที่ต้องการกำหนดรูปแบบตัวอักษร

2.คลิก แท็บหน้าแรกHome) > คลิกเครื่องมือสำหรับกำหนดรูปแบบตัวอักษรตามต้องการการสร้างอักษรศิลป์ให้กับข้อความ

อักษรศิลป์ (WordArt) คือรูปแบบตัวอักษรสำเร็จรูปที่มีการใส่เอฟเฟ็กต์ และตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เพื่อการตกแต้งข้อความให้โดดเด่น ซึ่งมีวิธีการสร้างดังต่อไปนี้ 

1.คลิกแท็บแทรก (Insert)
2.คลิกปุ่มอักษรศิลป์ (WordArt)
3.คลิกเลือกรูปแบบอักษรศิลป์ที่ต้องการ จะปรากฏคำว่าใส่ข้อความของคุณที่นี่ ให้นักเรียนพิมพ์ข้อความที่ต้องการ 


การเปลี่ยนตัวอักษรปกติให้เป็นอักษรศิลป์


1.เลือกข้อความ หรือกล่องข้อความที่ต้องการเปลี่ยนเป็นอักษรศิลป์
2.คลิกแท็บรูปแบบ (Format) 
3.คลิกปุ่ม  ที่กลุ่มคำสั่งลักษณะอักษรศิลป์ (WordArt Styles)
4.เลือกรูปแบบอักษรศิลป์ที่ต้องการ การกำหนดสีพื้นของสไลด์ (Background)

หลังจากจัดรูปแบบข้อความในสไลด์แล้ว เมื่อต้องการกำหนดให้พื้นสไลด์มีรูปแบบสีสันที่สวยงามก็สามารถตกแต่งได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกทแท็บ ออกแบบ(Design) > คลิก ปุ่มลักษณะพื้นหลัง (Background Styles)

2.เลือก คำสั่งจัดรูปแบบพื้นหลัง (Format Background)

3.คลิก เติม (Fill) > กำหนดรูปแบบและสีพื้นหลังตามต้องการ 


การกำหนดพื้นหลังด้วยธีมสำเร็จรูป 

นอกจากการกำหนดสีพื้นหลังสไลด์ด้วยตัวเองแล้ว นักเรียนยังสามารถใช้ธีมสำเร็จรูปช่วยในการปรับแต่งพื้นสไลด์ให้สวยงามได้อีก โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.คลิก แท็บออกแบบ (Design)

2.คลิกปุ่ม ที่กลุ่มคำสั่งชุดรูปแบบ (Themes)

3.เลือกรูปแบบธีมที่ต้องการ

Scroll To Top