บทเรียนที่ 3 เริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ

บทที่ 3 การเริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ

ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มสร้างงานนำเสนอ นักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดปิดโปรแกรม และการบันทึกงานนำเสนอตามรายละเอียดในบทนี้กันก่อนตามหัวข้อด้านล่างนี้นะคะ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถเปิด-ปิด โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ได้

2.นักเรียนสามารถเริ่มต้นสร้างงานนำเสนอได้

3.นักเรียนสามารถบันทึก และเปิด – ปิดไฟล์งานนำเสนอได้


          การสร้างงานนำเสนอใหม่ Microsoft PowerPoint 2010 

โดยปกติแล้วหลังจากที่นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นมาโปรแกรมจะสร้างงานนำเสนอเปล่ามาให้อยู่แล้ว 1 ไฟล์ แต่หากต้องการสร้างงานนำเสนอใหม่ก็สามารถทำได้

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การสร้างงานนำเสนอเปล่า 

1.คลิก แท๊บแฟ้ม (File)

2. เลือกคำสั่งสร้าง (New)

3.คลิกงานนำเสนอเปล่า (Blank presentation) >คลิก ปุ่มสร้าง (Create)การสร้างงานนำเสนอจากเท็มเพลต (Templates)

เท็มเพลต (Templates) คือแม่แบบงานนำเสนอสำเร็จรูปที่มีการกำหนดรูปแบบ เค้าโครงและตกแต่งสไลด์ไว้อย่างสวยงาม โดยการสร้างงานนำเสนอจากเท็มเพลตมีวิธีการดังนี้

1.คลิก แท็บแฟ้ม (File)

2.คลิก คำสั่งสร้าง (New)

3.คลิก ตัวอย่างแม่แบบ (Sample templates)

4.คลิกตัวอย่างแม่แบบที่ต้องการ

5.คลิกคำสั่งสร้าง  

การบันทึกงานนำเสนอ

การบันทึกงานนำเสนอเป็นขั้นตอนหลังจากที่นักเรียนสร้างงานนำเสนอขึ้นมาแล้ว และต้องการที่จะบันทึกงานนำเสนอเพื่อเก็บไฟล์ไว้ใช้งานในครั้งต่อไป

การบันทึกงานนำเสนอ มีด้วยกันอยู่ 2 คำสั่ง คือ คำสั่งบันทึก (Save)            และคำสั่งบันทึกเป็น (Save as) ซึ่งใช้ต่างกัน ดังนี้


การบันทึกงานนำเสนอใหม่

1.คลิก แท็บแฟ้ม (File)

2.เลือกคำสั่งบันทึก (Save)

3.เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์

4. ตั้งชื่อเอกสารลงใน ช่องชื่อแฟ้ม (File name)

5.ที่ ช่องบันทึกเป็นชนิด (Save as type) ให้เลือกประเภทของไฟล์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(*.pptx) บันทึกเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร์ชั่น2007 - 2010

(*.ppt) บันทึกเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร์ชั่น97 - 2003

6.คลิก ปุ่มบันทึก (Save)การบันทึกไฟล์นำเสนอโดยไม่ให้ทับไฟล์เดิมที่มีอยู่แล้ว

หลังจากบันทึกงานนำเสนอแล้ว หากต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ เปลี่ยนชนิดของไฟล์ หรือบันทึกงานนำเสนอชิ้นใหม่ ก็สามารถทำได้โดยวิธีการต่อไปนี้

 1.คลิก แท็บแฟ้ม (File)

2.เลือกคำสั่งบันทึกเป็น (Save as)

3.เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์

4. ตั้งชื่อเอกสารลงใน ช่องชื่อแฟ้ม (File name)

5.คลิก ปุ่มบันทึก (Save)การเปิดปิดไฟล์นำเสนอและการปิดโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2010

หากนักเรียนต้องการเปิดงานนำเสนอที่นักเรียนเคยบันทึกไว้แล้ว

มาใช้งานอีกครั้ง สามารถทำได้ดังนี้

         1.คลิก แท็บแฟ้ม (File)

         2.เลือกคำสั่ง เปิด (Open)

         3.เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์

         4.คลิกชิ้นงานที่ต้องการ

         5.คลิก ปุ่มเปิด(Open)
การปิดไฟล์งานนำเสนอ

หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว หากต้องการปิดไฟล์งานนำเสนอที่ไม่ได้ใช้ ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. วิธีที่ 1 คลิกปุ่ม  ที่มุมด้านขวาของหน้าต่าง

2.วิธีที่ 2 ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม 

3.วิธีที่ 3 คลิก แท็บแฟ้ม (File) >เลือกคำสั่งปิด (Close)

4.วิธีที่ 4 กดปุ่ม Ctrl + W หรือ Ctrl + F4 ที่แป้นพิมพ์


การปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

หลังจากทำงานเสร็จแล้วหากไม่ต้องการใช้งานโปรแกรมอีก Microsoft PowerPoint 2010 อีกต่อไป

ก็สามารถปิดงานนำเสนอพร้อมกับโปรแกรมได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. เลือก แท็บแฟ้ม (File) 2. เลือก คำสั่งจบการทำงาน (Exit) ดังรูป


 

Scroll To Top