ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียนออนไลน์

เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint 2010

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.6/4 นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
           ง 3.1 ป.6/5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ หรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. นักเรียนรู้จักและเข้าใจความหมายของงานนำเสนอ

                2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

                3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                4. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานนำเสนอของตนเองได้

Scroll To Top